Poradna sv. Alexandra

Vedoucí: Mgr. Silvie Kseničová
Mobil: +420 731 625 840
Telefon: +420 596 611 207
E-mail: poradna@alexandr.charita.cz
Adresa: Františka Formana 251/13
  700 30 Ostrava - Dubina
 
Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Statutární město OstravaMoravskoslezský kraj

 

 

Budova Poradny sv. Alexandra a Targetu - Podporovaného zaměstnávání

 

Bezplatně Vám nabízíme:

 • Sociální poradenství: sociální a zdravotnické služby, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, pojištění (důchodové, zdravotní) aj.
 • Právní poradenství: občanské právo, pracovně-právní vztahy, právo sociálního zabezpečení apod.
 • Poradenství v oblasti dluhů, sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení
 • Poradenství v oblasti života osob se zdravotním znevýhodněním: invalidní důchody, příspěvek na péči aj.
 • Pracovní poradenství: pomoc při sepsání životopisu, motivačního dopisu aj.
 • Poradenství v oblasti bydlení, volného času atd.
 • Pomoc při vyřizování osobních záležitostí: vyplňování či sepisování formulářů, žádostí atd.
 • Zprostředkování kontaktů odbornými a specializovanými pracovišti, úřady a dalšími institucemi
 • Doprovody (např. na úřady)

Ve specifických případech je možná návštěva uživatele v jeho přirozeném prostředí (na území města Ostravy).

 

Jaké je poslání poradny:

Posláním poradny je prostřednictvím poradenství v oblasti sociální a právní pomáhat osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci tak, aby nalezly vhodné řešení k překonání této situace, případně aby došlo alespoň ke zmírnění dopadu této situace na uživatele. Poradnu mohou kontaktovat osoby, které svou situaci vnímají jako tíživou a nemohou ji v dané chvíli zvládnout vlastními silami ani za pomoci svých blízkých.

 

Jaké jsou cíle poradny:

 • Orientace uživatele ve svých právech a povinnostech;
 • Orientace a informovanost uživatele o možnostech řešení nepříznivé situace;
 • Informovanost uživatele o tom, jak může v nepříznivé situaci postupovat, jednat;
 • Informovanost a orientace uživatele o službách a dalších institucích, které může využít k řešení své nepříznivé situace;
 • Poskytnutí podpory uživateli při řešení nepříznivé situace;
 • Zlepšení či vyřešení nepříznivé životní situace uživatelů.

 

Kdy nás můžete navštívit:

Pondělí 08:00 - 12:00
Úterý 13:00 - 17:00
Středa 08:00 - 12:00
Čtvrtek 13:00 - 17:00
Pátek 09:00 - 12:00

Mimo konzultační hodiny pouze po domluvě s poradcem.

Terénní forma služby (př. konzultace v přirozeném prostředí uživatele) je poskytována pouze po předchozí domluvě s pracovníkem poradny, a to takto:

Pondělí 13:00 - 16:00
Úterý 08:00 - 12:00
Středa 13:00 - 16:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00

Sídlíme na Dubině v blízkosti tramvajové zastávky MHD "Václava Jiříkovského" - v budově lékařského střediska umístěného za prodejnou Möbelix.

Spoje MHD: MHD z vlakové stanice Ostrava, hl. n. - TRAM č. 1

MHD z vlakové stanice Ostrava - Svinov - TRAM č. 3,17

MHD z ÚANu - TRAM č. 1, 10, 12

 

Mapka

 

Kdo nás může navštívit:

Poradna poskytuje své služby osobám starším 18 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a nejsou schopny tuto situaci řešit samy ani za pomoci svých blízkých. Jedná se zejména o osoby se sociálními, psychickými či jinými obtížemi, které vnímají jako nezvládnutelné.

Specifickou cílovou skupinou, na kterou se poradna zaměřuje, jsou osoby se zdravotním znevýhodněním starší 18 let. Zdravotní znevýhodnění uživatelů může plynout z psychického onemocnění, postižení, úrazu, nemoci, degenerativních změn apod.

Poradna nabízí své služby také zaměstnancům chráněných dílen a klientům Chráněného bydlení Charity sv. Alexandra.

Služby Poradny jsou poskytovány také osobám blízkým výše uvedených osob (například rodičům, dětem, přátelům apod.).

Poradna neposkytuje své služby těmto osobám:

 • Osoby, u nichž během konzultace vyjde najevo, že jsou mladší 18 let;
 • Osoby s kombinací těžkého postižení sluchu a zraku;
 • Osoby se středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením, které nejsou schopny komunikovat běžným způsobem;
 • Osoby nehovořící českým, slovenským jazykem - v případě zájmu těmto osobám bude nabídnuta možnost zajištění tlumočníka. Tlumočník není součástí služeb poradny, náklady na tlumočníka hradí zájemce/uživatel.

Těmto osobám je v případě zájmu zprostředkován kontakt na jiné vhodnější organizace, v případě krizové situace je jim poskytnout rovněž doprovod v rámci města Ostravy.

Informace pro uživatele služby Poradny sv. Alexandra o zpracování jeho osobních údajů.pdf

Práva a povinnosti uživatelů Poradny sv. Alexandra.pdf

Podávání stížností na Poradnu sv. Alexandra.pdf

 

Jakými zásadami se řídíme:

1. Bezplatnost

Veškeré služby poradny jsou poskytovány zcela bezplatně.

2. Nestrannost

Služby poradny jsou poskytovány všem zájemcům bez ohledu na rozdíl rady, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pracovníci poradny respektují postoje a názory uživatelů. Při řešení problému uživatele postupují pracovníci nezávisle na názorech nebo postojích svých, jiných osob či institucí.

3. Diskrétnost

Služby poradny jsou poskytovány anonymně. Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze se souhlasem uživatele nebo jeho zákonného zástupce. Bez souhlasu uživatele nejsou předány informace o jeho osobně nikomu jinému mimo poradnu. Rozhovor pracovníka poradny s uživatelem probíhá v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob. Pracovníci považují všechna sdělení uživatelů za důvěrná. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o informacích, které se v rámci svého zaměstnání dozví. Mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy mají pracovníci povinnost oznámit či překazit trestný čin v souladu s Trestním zákonem.

4. Respekt

Východiskem práce pracovníka poradny je tolerance odlišnosti a úcta k lidské osobnosti. Uživatel má právo odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu. Pracovníci pouze navrhují možnosti řešení uživatelovy situace, současně jej upozorní na výhody a nevýhody těchto návrhů. Samotné rozhodnutí od dalším postupu v řešení je na uživateli služby a pracovník toto rozhodnutí respektuje.

5. Profesionální a individuální přístup zachovávající důstojnost uživatele

Pracovníci přistupují ke všem uživatelům s ohledem na jejich osobnost a situaci a dbají na to, aby se uživatel v rámci svých možností podílel na řešení své situace. Pracovníci pracují v souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR, Listinou základních práv a svobod a dalšími kodexy a deklaracemi.

 

Místnost Poradny sv. Alexandra a Targetu - Podporovaného zaměstnávání

 

Jednání se zájemci a popis průběhu poskytování služby v poradně

Jednat se zájemce je oprávněn sociální pracovník Poradny sv. Alexandra. Jednat se zájemcem, který se chce pouze objednat ke konzultaci, je oprávněn rovněž pracovník Target - Podporovaného zaměstnávání.

Odborné sociální poradenství poskytují sociální pracovníci Poradny sv. Alexandra. Právní poradenství poskytuje externí advokát, a to prostřednictvím pracovníků poradny, kteří konzultují danou záležitost uživatele s advokátem.

Zájemci mohou poradnu kontaktovat těmito způsoby:

 • Osobně (na adrese Poradna sv. Alexandra, Františka Formana 251/13, 700 30 Ostrava - Dubina);
 • Telefonicky (na telefonních číslech 596 611 207 nebo 731 625 840);
 • E-mailem (na adrese poradna@alexandr.charita.cz);
 • Poštou (na adrese Poradna sv. Alexandra, Františka Formana 251/13, 700 30 Ostrava - Dubina).

Elektronická a poštovní korespondence je využívána ke konzultacím pouze výjimečně, a to v případě jednodušších dotazů (např. předání kontaktů na sociální či zdravotnické služby).

Kapacita poradny: 1 intervence (v jednu chvíli je možné vést jednu intervenci).

Kapacita terénní formy poradny: 2 intervence.

Poslední zájemce o konzultaci je přijat nejpozději 30 minut před koncem konzultačních hodin.

V případě postižení zájemce, které mu ztěžuje pohyb či orientaci, může pracovník poradny při objednání zájemce rovněž nabídnout pomoc s příchodem do poradny (např. počká u tramvajové zastávky, na parkovišti nebo jiném vhodném smluveném místě) a pomůže mu s překonáním bariér.

V případě, že objednaný zájemce nedorazí bez omluvy na konzultaci do 15 minut, je pracovník oprávněn přijmout ke konzultaci jiného zájemce.

V případě, že pracovník má domluvenou konzultaci a přijde jiný zájemce o konzultaci méně než 60 minut před objednanou konzultací, sdělí pracovník uživateli, kolik času mu může věnovat a vysvětlí mu důvod. Zájemce se může rozhodnout, zda mu navržený čas bude stačit nebo počká, příp. přijde v jiný termín.

Pořadí přijetí zájemců o konzultaci se řídí časem příchodu jednotlivých zájemců. S ohledem zejména na zdravotní stav zájemce je možné, aby pracovník pořadí zájemců o konzultaci změnil.

Jednání se zájemcem či uživatelem se může zúčastnit osoba, která zájemce doprovází, a to se souhlasem zájemce či uživatele. V případě potřeby je možné k jednání přizvat tlumočníka (náklady hradí zájemce/uživatel).

V případě ztížené komunikace se zájemcem či uživatelem (př. dezorientovaný, rozrušený, zájemce se zdravotním postižením ovlivňujícím schopnost dorozumívání) přizpůsobí pracovník formu a obsah konzultace a podávaných informací tak, aby je zájemce či uživatel byl schopen dostatečně pochopit.

Jednání se zájemcem se skládá ze dvou fází:

 1. Informování zájemce o podmínkách poskytování služby poradny;
 2. Zjišťování cílů, zájmů a potřeb zájemce.

Na začátku konzultace jsou zájemci předány informace o průběhu poskytování služby poradny a je mu přidělena značka, pod kterou jsou vedeny záznamy z konzultací. Předání těchto informací je vázáno zejména na druh konzultace (osobní x telefonická x písemná). Při osobním a písemné konzultaci je zájemci rovněž předána brožura s podrobnějšími informacemi o poradně a podmínkách poskytování poradenství. V případě, že zájemce žádá od pracovníka poradny ústní podání podrobnějších informací o službách poradny a podmínkách jejich poskytování, pracovník mu je sdělí. V případě, že zájemce nemá zájem o tyto základní informace, pracovník mu je nesděluje a předá mu brožuru s danými informacemi.

Poté pracovník zjišťuje cíle, zájmy a potřeby zájemce, které jsou důvodem příchodu zájemce do poradny. Během této fáze pracovník rozhovorem zjišťuje očekávání zájemce od konzultace v poradně, jeho potřeby a cíle. Dále zjišťuje předchozí aktivitu zájemce - zda v dané záležitosti již něco udělal, navštívil nějaké místo apod.

V případě, že pracovník během konzultace zjistí, že je možné zájemci poskytnout služby poradny, nadále se zájemcem jedná, zjišťuje další informace a hledá konkrétní formy spolupráce. Se zájemcem je uzavřena ústní smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství (zájemce má možnost požádat o písemnou smlouvu). Uzavření smlouvy je dobrovolné, smlouva je uzavíraná po dobu 3 měsíců, v případě potřeby ji lze prodloužit. Na žádost uživatele je možné uzavřít písemnou smlouvu.

Pracovník pomáhá uživateli orientovat se v jeho situaci podáním potřebných informací, případně navrhuje možnosti řešení situace uživatele. Současně uživatele upozorní na přednosti a rizika jednotlivých navrhovaných řešení. Konečné rozhodnutí o způsobu řešení problému činí ale uživatel sám.

V případě, že uživatel potřebuje pomoci při realizaci vybraného řešení a je-li to v možnostech pracovníka, domluví se pracovník s uživatelem na praktických krocích realizace zvoleného řešení (např. sepsání dokumentu, návrhu). Při řešení uživatelovy situace by měla být uživatelova aktivita vždy vyšší, pracovník by měl uživatele motivovat a podporovat v jeho aktivitě, a to vždy s ohledem na možnosti a schopnosti uživatele. V případě, že pracovník během konzultace se zájemcem zjistí, že zájemce požaduje službu, kterou poradna neposkytuje, sdělí mu tuto skutečnost a případně informuje, kam se může zájemce obrátit. Pokud zájemce nemá další zakázku, kterou může pracovník poradny uspokojit, je dále brán jako Odmítnutý zájemce.

Standardní délka konzultace je 60 minut, uživatel je na tuto skutečnost upozorněn na začátku první konzultace. Ve výjimečných případech lze délku konzultace prodloužit.

 

Spolupráce s navazujícími institucemi a dalšími organizacemi

Pracovníci Poradny sv. Alexandra (dále jen poradny) usilují o to, aby uživatelé využívali ve svém životě a pří řešení nepříznivých situaci své blízké okolí (rodinu, přátelé aj.) a jiné běžně dostupné veřejné služby (úřady, obchody, zdravotnická péče, kulturní zařízení, jiné sociální služby apod.). Pracovníci poradny nevytváří na uživatele nátlak využití těchto zdrojů závisí na jeho svobodném rozhodnutí.

Pracovníci poradny v případě potřeby, zájmu a souhlasu uživatele spolupracují s jinými fyzickými či právnickými osobami, které mohou pomoci k dosažení cílů uživatele.

Za účelem dosažení cílů uživatele kontaktují pracovníci poradny v určitých případech jiné osoby, organizace či instituce, a to pouze se souhlasem daného uživatele. Souhlas uživatele se váže zejména na kontakty, při kterých pracovník poradny předává osobní údaje uživatele (jméno aj.). Kontakt může provést pracovník poradny či sám uživatel. Kontakty ve prospěch uživatele jsou poskytovány na základě potřebnosti uživatele, kdy není schopen si kontakt zajistit sám (z důvodu zdravotního stavu, prostorové vzdálenosti, finančních důvodu apod.). Potřebnost uživatele posuzuje pracovník poradny, který s uživatelem vede konzultaci.

Poradna usiluje rovněž o minimalizaci bariér v kontaktu uživatele s běžně dostupnými službami. Za tímto účelem nabízí službu doprovodů na úřady apod. Cílem těchto doprovodů je usnadnění komunikace uživatele s různými institucemi a zlepšování jeho schopnosti komunikace. Doprovody jsou poskytovány na základě potřebnosti uživatele, kterou posuzuje pracovník poradny na základě rozhovoru s uživatelem nebo jinou osobou, pozorováním uživatele aj.

Pracovníci poradny se orientují v místní síti sociálních a zdravotnickým služeb. V poradně jsou k dispozici adresáře různých organizací a institucí, které jsou postupně rozšiřovány a aktualizovány, a které jsou přístupné všem pracovníkům poradny. V případě potřeby vyhledávají pracovníci poradny další kontakty jiným způsobem, zejména na internetu. Jestliže není možné, aby pracovník předal kontakty na probíhající konzultaci, domluví se s uživatelem, že kontakty vyhledá a následně uživateli předá (na další osobní konzultaci, telefonicky nebo e-mailem). Pracovník se rovněž s uživatelem domluví na termínu, kdy mu kontakty předá.

Pracovníci poradny rovněž spolupracují s jinými organizacemi, a to v rámci těchto skupin:

 • Komunitní plánování města Ostravy (skupina Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi);
 • Odborné kolegium poradenských a krizových služeb Diecézní charity ostravsko-opavské.

 

Důvody k ukončení poskytování služby

Poskytování služby může být ukončeno v těchto případech:

A) Došlo k naplnění dohodnutého cíle a uživatel nevyžaduje poskytování služeb poradny za účelem naplnění jiného cíle;

B) Uplynula doba, na kterou byla sjednaná smlouva a uživatel dále nevyžaduje poskytování služeb poradny;

C) Výpověď ze strany uživatele. Uživatel je oprávněn smlouvu vypovědět kdykoli, a to bez udání důvodu.

D) Výpověď ze strany poradny. V případě, že s uživatelem byla uzavřena písemná smlouva, je pracovník povinen zaslat uživateli, případně také jeho opatrovníkovi písemnou výpověď smlouvy. Výpověď nabývá účinnosti uplynutím 15 dnů od odeslání oznámení uživateli. V případě ústní či nevyslovené smlouvy je pracovník poradny oprávněn učinit ústní či nevyslovenou výpověď. Poradna může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodu:

 • uživatel hrubě porušuje své povinnosti. V tomto případě je pracovník oprávněn odmítnout poskytnutí služeb poradny danému uživateli pod dobu 6 měsíců - je možná pouze písemná či ústní výpověď;
 • uživatel jedná vůči pracovníkům poradny či jiným osobám, se kterými přišel během poskytování služeb poradny do kontaktu, způsobem, kterým je hrubě porušována lidská důstojnost, lidská a občanská práva či svobody - je možná pouze písemná či ústní výpověď;
 • uživatel požaduje od pracovníků poradny služby, které odporují technickým, personálním nebo kapacitním možnostem, případně které odporují právním předpisům či dobrým mravům - je možná pouze písemná či ústní výpověď;
 • provozní, finanční či odborné důvody - př. nedostatek financí k zajištění provozu poradny, ukončení služby právního poradenství, odbornost pracovníků neodpovídající potřebám a cílům uživatele apod. Pracovníci v tomto případě poskytnou uživateli kontakty na jiné vhodné organizace.