Poradna sv. Alexandra

Vedoucí: Mgr. Silvie Kseničová
Mobil: +420 731 625 840
Telefon: +420 596 611 207
E-mail: poradna@alexandr.charita.cz
Adresa: Františka Formana 251/13
  700 30 Ostrava - Dubina
 
Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Statutární město OstravaMoravskoslezský kraj

 

 

Budova Poradny sv. Alexandra a Targetu - Podporovaného zaměstnávání

Bezplatně Vám nabízíme:

 • Poradenství v oblasti sociální: sociální a zdravotnické služby, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, pojištění (důchodové, zdravotní) aj.
 • Poradenství v oblasti právní: občanské právo, pracovně-právní vztahy, právo soc. zabezpečení apod.
 • Dluhové poradenství, sepis návrhů na povolení oddlužení
 • Poradenství v oblasti života osob se zdravotním znevýhodněním: invalidní důchody, příspěvek na péči aj.
 • Pracovní poradenství: pomoc při sepsání životopisu, motivačního dopisu aj.
 • Poradenství v oblasti bydlení, volného času atd.
 • Ve specifických případech je možná návštěva uživatele v jeho přirozeném prostředí (na území města Ostravy)

PORADENSTVÍ JE POSKYTOVÁNO BEZPLATNĚ, DISKRÉTNĚ, NESTRANNĚ A S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM.

 https://insolvence.justice.cz/dohledovy-benchmark-ke-konani-osobniho-jednani-s-dluznikem-prostrednictvim-videokonference/

Poslání poradny

Posláním poradny je podporovat osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, nebo jsou takovou situací ohroženy, a to tak, aby se tyto osoby orientovaly ve své situaci a znaly možnosti k jejímu překonání, vyřešení či zmírnění jejího negativního dopadu. Prostřednictvím poradenství v oblasti sociální a právní usilujeme o to, aby tyto osoby věděly, jak mohou ve své situaci postupovat, orientovaly se ve svých právech a povinnostech a aby získaly kompetence pro řešení své situace.

Cíle poradny

 • Uživatel, který se orientuje ve svých právech, povinnostech a dostupných službách;
 • Uživatel, který zná možnosti řešení své situace;
 • Uživatel, který má potřebné znalosti, schopnosti či dovednosti pro řešení své situace;
 • Uživatel, který podnikl potřebné kroky k řešení své situace.

Komu je služba určena

Poradna poskytuje své služby osobám starším 18 let, které svou situaci vnímají jako tíživou a nemohou ji v dané chvíli zvládnout vlastními silami ani za pomoci svých blízkých.

Poradna neposkytuje své služby osobám, které nejsou schopny porozumět předávaným informacím poradny a uzavřít smlouvu o poskytování služby poradny. V případě, že to situace vyžaduje, je zájemci předán kontakt na jinou vhodnou organizaci.

Kdy nás můžete navštívit:

Pondělí

08:00 - 12:00

Úterý

13:00 - 17:00

Středa

08:00 - 12:00

Čtvrtek

13:00 - 17:00

Pátek

09:00 - 12:00

Mimo konzultační hodiny pouze po domluvě s poradcem.

Terénní forma služby (př. konzultace v přirozeném prostředí uživatele) je poskytována pouze po předchozí domluvě s pracovníkem poradny, a to takto:

Pondělí

13:00 - 16:00

Úterý

08:00 - 12:00

Středa

13:00 - 16:00

Čtvrtek

08:00 - 12:00

Standardní délka konzultace je 60 minut,

V případě, že objednaný zájemce nedorazí bez omluvy na konzultaci do 15 minut, je pracovník oprávněn přijmout ke konzultaci jiného zájemce.

V případě, že pracovník má domluvenou konzultaci a přijde jiný zájemce o konzultaci méně než 60 minut před objednanou konzultací, sdělí pracovník uživateli, kolik času mu může věnovat a vysvětlí mu důvod. Zájemce se může rozhodnout, zda mu navržený čas bude stačit nebo počká, příp. přijde v jiný termín.

Pořadí přijetí zájemců o konzultaci se řídí časem příchodu jednotlivých zájemců.

Kapacita ambulantní formy poradny: 1 intervence (v jednu chvíli je možné vést jednu intervenci).

Kapacita terénní formy poradny: 2 intervence (pouze po předchozí domluvě s poradcem).

Kde nás najdete?

Sídlíme na Dubině v blízkosti tramvajové zastávky MHD "Václava Jiříkovského" - v budově lékařského střediska umístěného za prodejnou Möbelix.

Spoje MHD: MHD z vlakové stanice Ostrava, hl. n. - TRAM č. 1

MHD z vlakové stanice Ostrava - Svinov - TRAM č. 3,17

MHD z ÚANu - TRAM č. 1, 10, 12

mapa

Zásady poradenského procesu

1.       Bezplatnost.

 • Veškeré služby poradny jsou poskytovány zcela bezplatně.

2.       Nestrannost

 • Služby poradny jsou poskytovány všem zájemcům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, sexuální orientace, náboženského vyznání apod. Pracovníci přistupují k uživateli jako k rovnocenné osobě.
 • Při jednání s uživatelem se pracovníci snaží zachovávat nestranný objektivní postoj.

3.       Diskrétnost

 • Uživatel má možnost v poradně vystupovat anonymně.
 • Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Veškeré informace a sdělení, která se v průběhu poskytování služby dozví, považují za důvěrná. Bez souhlasu uživatele nejsou předány informace o jeho osobě nikomu jinému mimo poradnu.
 • Mlčenlivost se nevztahuje na případy, které jsou vymezeny právními předpisy České republiky.

4.    Respekt

 • Pracovníci vytváří v průběhu poskytování služby takové podmínky, aby uživatel mohl uplatňovat vlastní vůli. Pracovníci respektují rozhodnutí a názory uživatele.

5.    Profesionální a individuální přístup zachovávající důstojnost uživatele

 • Při poskytování úrovně podpory berou pracovníci ohled na osobnost uživatele, jeho situaci, zdravotní stav, možnosti aj. Pracovníci dbají na to, aby se uživatel v rámci svých možností podílel na řešení své situace.
 • Pracovníci pracují v souladu s Listinou základních práv a svobod, Etickým kodexem Charity ČR a Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR.

poradna

Jednání se zájemci a uzavírání smluv o poskytování služby

Jednat se zájemcem/ uživatelem a uzavírat smlouvy o poskytování služby odborného sociálního poradenství jsou oprávněni sociální pracovníci Poradny sv. Alexandra. Jednání se zájemcem či uživatelem se může zúčastnit osoba, která zájemce doprovází, a to se souhlasem zájemce či uživatele. V případě potřeby je možné k jednání přizvat tlumočníka (náklady hradí zájemce / uživatel).

Odborné sociální poradenství poskytují sociální pracovníci Poradny sv. Alexandra. Právní poradenství poskytuje externí advokát, a to prostřednictvím pracovníků poradny, kteří konzultují danou záležitost uživatele s advokátem.

Zájemci mohou poradnu kontaktovat těmito způsoby:

 • Osobně (na adrese Poradna sv. Alexandra, Fr. Formana 13, 700 30 Ostrava – Dubina);
 • Telefonicky (na telefonních číslech 596 611 207 nebo 731 625 840);
 • Emailem (na adrese poradna@alexandr.charita.cz);
 • Poštou (na adrese Poradna sv. Alexandra, Fr. Formana 13, 700 30 Ostrava – Dubina).

Elektronická a poštovní korespondence je využívána ke konzultacím pouze výjimečně, a to v případě jednodušších dotazů (např. předání kontaktů na sociální či zdravotnické služby).

 • Osobní jednání se zájemcem

Na začátku konzultace se pracovník představí a poskytne zájemci stručné informace o právech a povinnostech uživatelů a podmínkách poskytování služby. S ohledem na omezení délky konzultace v poradně jsou tyto informace stručné a zájemci je proto poskytnuta rovněž brožura s podrobnějšími informacemi.

Následně pracovník zjišťuje informace, které mají sloužit k pochopení uživatelovy situace a hledání řešení. Pracovník zjišťuje cíle, zájmy, očekávání a potřeby zájemce, které jsou důvodem jeho příchodu do poradny. Dále se zajímá o to, zda zájemce nemůže využít jiné zdroje (např. rodinu, placenou službu) a jeho předchozí aktivitu – zda v dané záležitosti již něco udělal, navštívil nějaké místo apod. Pracovník nezjišťuje informace, které nepotřebuje a které nebudou žádným způsobem vést ke zlepšení uživatelovy situace.

 • Telefonické jednání se zájemcem

Jestliže je se zájemcem domluvena osobní konzultace, pracovník předá zájemci potřebné informace až při osobní konzultaci.

V případě, že poradnu osloví zájemce o konzultaci telefonicky a chce využít telefonického poradenství bez domluvení osobní konzultace, předá pracovník zájemci základní informace o právech a povinnostech uživatelů a podmínkách poskytování služby. Pracovník dále zájemci sdělí, že další potřebné informace najde na webových stránkách Charity sv. Alexandra.

 • Písemná konzultace (email, dopis)

Písemné konzultace jsou využívány zejména u jednodušších dotazů. Vždy záleží na uvážení pracovníka (pracovníků), zda je schopen požadované poradenství poskytnout písemně.

V případě, že poradnu osloví zájemce o konzultaci písemně a pracovník nemůže zájemci službu poskytnout, informuje o tom zájemce a případně jej informuje, kam se může obrátit. Jestliže pracovník může službu poradny zájemci poskytnout písemnou formou, pošle zájemci odpověď, přiloží brožuru poradny a na začátku dopisu/ emailu uvede potřebné informace o o právech a povinnostech uživatelů a podmínkách poskytování služby.

Jestliže zájemce souhlasí s podmínkami poskytování služby a pracovník zjistí, že zájemce spadá do cílové skupiny poradny a je možné mu poskytnout službu poradny, uzavře pracovník se zájemcem smlouvu o poskytování služby Poradny sv. Alexandra. Zájemce je o uzavření ústní smlouvy informován. Smlouva je uzavírána na dobu 3 měsíců, a to ústně. Ze zájemce se tak stává uživatel.

Účinnost smlouvy o poskytování služeb poradny

Smlouva pozbude účinnosti, jestliže:

 • Uplynula doba, na kterou byla sjednaná a uživatel dále nevyžaduje poskytování služeb poradny;
 • Výpověď ze strany uživatele. Uživatel je oprávněn smlouvu vypovědět kdykoli, a to ústně či písemně a bez udání důvodů. Výpověď nabývá účinnosti ihned.
 • Výpověď ze strany poradny. Poradna může vypovědět smlouvu v případě, že uživatel opakovaně porušuje své povinnosti, se kterými byl seznámen při jednání se zájemcem (povinnosti jsou rovněž součástí brožury, která byla uživateli předána). Smlouva může být vypovězena ústně či písemně. Výpověď nabývá účinnosti 1. den po sdělení výpovědi uživateli pracovníkem poradny. Výpovědi musí předcházet ústní či písemné upozornění na možnost ukončení smlouvy a poskytování služby. Je-li to možné, předá pracovník uživateli kontakty na jiné vhodné organizace či služby. Poradna je oprávněna odmítnout uzavřít s uživatelem, se kterým byla tímto způsobem ukončena spolupráce, novou smlouvu o poskytování služby odborného sociálního poradenství po dobu 6 kalendářních měsíců.

Odmítnutí zájemce o službu

Pracovník může odmítnout uzavřít smlouvu se zájemcem z následujících zákonných důvodů:

 • Zájemce požaduje službu, kterou poradna neposkytuje. 
 • Z kapacitních důvodů není možné zájemci poskytnout služby poradny v dobu, kdy přichází. Lze nabídnout, aby zájemce počkal, případně je mu nabídnuta objednávka v jiný termín. Pokud oba návrhy odmítne, stává se z něj následně odmítnutý zájemce. Pracovník zájemci zároveň nabídne kontakt na jinou službu, kam by se mohl obrátit.
 • Zájemce nespadá do cílové skupiny poradny. Pracovník zájemci zároveň nabídne kontakt na jinou službu, kam by se mohl obrátit.

Pracovník může dočasně odmítnout poskytnout službu z těchto důvodů:

 • Z chování a jednání zájemce či uživatele je zřejmé, či je podezření, že je pod vlivem návykových nebo omamných látek, a tato skutečnost narušuje jednání – v tomto případě je zájemce informován o tom, že podle pravidel poradny mu v současné chvíli službu nemůžeme poskytnout a je mu nabídnut jiný termín konzultace.
 • Aktuální zdravotní stav zájemce neumožňuje provedení konzultace (př. zájemce je v takovém stavu, že nedokáže vnímat obsah konzultace a předávané informace; během jednání je zjištěno, že zájemce má infekční onemocnění, př. žloutenka, TBC). Pracovník zájemci doporučí návštěvu lékaře a nabídne možnost konzultace po zlepšení zdravotního stavu. V případě potřeby zavolá pracovník záchrannou službu.
 • Informace pro uživatele služby Poradny sv. Alexandra o zpracování jeho osobních údajů.pdf
 • Podávání stížností na Poradnu.pdf
 • Práva a povinnosti uživatelů.pdf