Sociální podnik

Charita sv. Alexandra naplňuje následujících 5 znaků sociálního podniku:

1. Společensky prospěšný cíl
 • Charita sv. Alexandra se přihlásila k naplňování tohoto znaku v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Základem se pro ni stává zaměstnávání více než 50 % osob znevýhodněných na pracovním trhu z celkového počtu svých zaměstnanců.
2. Sociální princip
 • Charita sv. Alexandra se podílí na integraci osob se zdravotním postižením (OZP) do běžného života. V současné době zaměstnáváme 52 OZP, tj. 73 % ze všech zaměstnanců. Jedná se o osoby s tělesným nebo smyslovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s duševním onemocněním a osoby dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané.
 • Zaměstnancům ze znevýhodněných skupin je poskytována individuální psychosociální podpora prostřednictvím odborného pracovníka.
 • Zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky zapojováni do rozhodování, jsou informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů.
 • Poskytujeme náhradní plnění dle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.
3. Ekonomický princip
 • Více než 50 % zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku.
 • Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří cca 38 % z celkových výnosů.
4. Environmentální princip
 • Na všech pracovištích třídíme odpad (papír, plast, sklo, směsný odpad).
 • Pro tisk používáme recyklovaný papír a tiskneme oboustranně.
 • Realizovali jsme rekonstrukci regulace topného systému s cílem dosažení komfortu vytápění a úspor paliva.
 • Usilujeme o minimalizaci spotřeby energie při naší činnosti nákupem úsporných spotřebičů a dalšími organizačními opatřeními.
5. Místní princip
 • Primárně se zaměřujeme na uspokojování místní poptávky. Proto naši činnost zaměřujeme především na subjekty Ostravska.
 • Všichni zaměstnanci žijí na Ostravsku.