Poradna sv. Alexandra

 

Vedoucí: Mgr. Silvie Kseničová
Mobil: +420 731 625 840
Telefon: +420 596 611 207
E-mail: poradna@alexandr.charita.cz
Adresa: Františka Formana 251/13
  700 30 Ostrava - Dubina

 

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutarního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

                 Statutarní město Ostrava               logo-msk

budova

 

Bezplatně Vám nabízíme:

 • Sociální poradenství: sociální a zdravotnické služby, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, pojištění (důchodové, zdravotní) aj.
 • Právní poradenství: občanské právo, pracovně-právní vztahy, právo sociálního zabezpečení apod.
 • Poradenství v oblasti života osob se zdravotním znevýhodněním: invalidní důchody, příspěvek na péči aj.
 • Pracovní poradenství: pomoc při sepsání životopisu, motivačního dopisu aj.
 • Dluhové poradenství, návrhy na povolení oddlužení
 • Poradenství v oblasti bydlení, volného času atd.
 • Pomoc při vyřizování osobních záležitostí: vyplňování či sepisování formulářů, žádostí atd.
 • Zprostředkování kontaktů odbornými a specializovanými pracovišti, úřady a dalšími institucemi
 • Doprovody (např. na úřady), případně zastupování
 • Ve specifických případech je možná návštěva uživatele v jeho přirozeném prostředí (na území města Ostravy).

 

Jaké je poslání poradny:

Posláním poradny je prostřednictvím poradenství v oblasti sociální a právní pomáhat osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci tak, aby nalezly vhodné řešení k překonání této situace, případně aby došlo alespoň ke zmírnění dopadu této situace na uživatele. Poradnu mohou kontaktovat osoby, které svou situaci vnímají jako tíživou a nemohou ji v dané chvíli zvládnout vlastními silami ani za pomoci svých blízkých.

 

Jaké jsou cíle poradny:

 • Zlepšení či vyřešení nepřiznivé životní situace uživatelů.
 • Orientace uživatelů ve svých právech a povinnostech.

 

Kdy nás můžete navštívit:

Pondělí

08:00 – 12:00

Úterý

13:00 – 17:00

Středa

08:00 – 12:00

Čtvrtek

13:00 – 17:00

Pátek

09:00 – 12:00

Mimo konzultační hodiny pouze po domluvě s poradcem.

Poslední zájemce o konzultaci je přijat nejpozději 30 minut před koncem konzultačních hodin.

Standardní délka konzultace je 60 minut. Uživatel je na tuto skutečnost upozorněn na začátku první konzultace. Ve výjimečných případech lze délku konzultace prodloužit.

Po domluvě možnost konzultace v bezbariérových prostorách v budově ředitelství Charity sv. Alexandra.

Ve specifických případech můžeme uživatele navštívit v přirozeném prostředí (na území města Ostravy).

 

místnost

 

Kdo nás může navštívit:

Poradna poskytuje své služby osobám starším 18 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a nejsou schopny tuto situaci řešit samy ani za pomoci svých blízkých. Jedná se zejména o osoby se sociálními, psychickými či jinými obtížemi, které vnímají jako nezvládnutelné.

Specifickou cílovou skupinou, na kterou se poradna zaměřuje, jsou osoby se zdravotním znevýhodněním starší 18 let. Zdravotní znevýhodnění uživatelů může plynout z psychického onemocnění, postižení, úrazu, nemoci, degenerativních změn apod.

Poradna poskytuje své služby také zaměstnancům chráněných dílen a klientům Chráněného bydlení Charity sv. Alexandra.

Služby Poradny jsou poskytovány také osobám blízkým výše uvedených osob (například rodičům, dětem, přátelům apod.)

Poradna neposkytuje své služby těmto osobám:

 • Osoby, u nichž během konzultace vyjde najevo, že jsou mladší 18 let;
 • Osoby s kombinací těžkého postižení sluchu a zraku;
 • Osoby se středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením, které nejsou schopny komunikovat běžným způsobem;
 • Osoby nehovořící českým, slovenským jazykem – v případě zájmu těmto osobám bude nabídnuta možnost zajištění tlumočníka. Tlumočník není součástí služeb poradny, náklady na tlumočníka hradí zájemce/uživatel.

Těmto osobám je v případě zájmu zprostředkován kontakt na jiné vhodnější organizace, v případě krizové situace je jim poskytnut rovněž doprovod v rámci města Ostravy.

 

Informace pro uživatele služby Poradny sv. Alexandra o zpracování jeho osobních údajů.pdf

Práva a povinnosti uživatelů poradny.pdf

Jak podat stížnost.pdf

 

Jakými zásadami se řídíme:

1.  Bezplatnost:

 • Veškeré služby poradny jsou poskytovány zcela bezplatně.

2. Nestrannost:

 • Služby poradny jsou poskytovány všem zájemcům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod.
 • Pracovníci poradny respektují postoje a názory uživatelů, při řešení problému uživatele postupují pracovníci nezávisle na názorech nebo postojích svých, jiných osob či institucí.

3. Diskrétnost:

 • Služby poradny jsou poskytovány anonymně. Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze s písemným souhlasem uživatele nebo jeho zákonného zástupce.
 • Bez souhlasu uživatele nejsou předány informace o jeho osobě nikomu jinému mimo poradnu.
 • Rozhovor pracovníka poradny s uživatelem probíhá v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob.
 • Pracovníci považují všechna sdělení uživatelů za důvěrná. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o informacích, které se v rámci svého zaměstnání dozví. Mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy mají pracovníci povinnost oznámit či překazit trestný čin v souladu s Trestním zákonem.

4.  Respekt:

 • Východiskem práce pracovníka poradny je tolerance odlišnosti a úcta k lidské osobnosti. Uživatel má právo odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu.
 • Pracovníci pouze navrhují možnosti řešení uživatelovy situace, současně jej upozorní na výhody a nevýhody těchto návrhů. Samotné rozhodnutí o dalším postupu v řešení je na uživateli služby a pracovník toto rozhodnutí respektuje.

5. Profesionální a individuální přístup zachovávající důstojnost uživatele

 • Pracovníci přistupují ke všem uživatelům s ohledem na jejich osobnost a situaci a dbají na to, aby uživatel v rámci svých možností podílel na řešení své situace.
 • Pracovníci pracují v souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR, Listinou základních práv a svobod a dalšími kodexy a deklaracemi.

 

Odborné sociální poradenství poskytují sociální pracovnice. Právní poradenství poskytuje externí advokát. Advokát ale nepřichází do přímého kontaktu s uživateli poradny, právní poradenství je poskytováno prostřednictvím pracovníků poradny, kteří následně konzultují danou záležitost s advokátem.

 

Kde nás najdete:

Sídlíme na Dubině v blízkosti tramvajové zastávky MHD " Václava Jiříkovského"  - v budově lékařského střediska umístěného za prodejnou Möbelix.

MHD z vlakové stanice Ostrava- hl. n.: TRAM Č. 1

MHD z vlakové stanice Ostrava - Svinov: TRAM Č. 3, 17

MHD z ÚANu: TRAM Č. 1, 10, 12

 

 mapa