Základní informace

Charita sv. Alexandra byla registrována jako právnická osoba - organizační složka církve v rejstříku Ministerstva kultury dne 29. 5. 2001 dle zákona č. 308/1991 Sb. pod registračním číslem 8/1-08-720/2001.

1. června 2001 pak Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský vydal zakládací listinu Charity sv. Alexandra.

Charita sv. Alexandra sídlí v areálu bývalého uhelného hlubinného dolu Alexandr v Ostravě - Kunčičkách na ulici Holvekova 651/28. Tento areál byl v roce 2001 prohlášen Ministerstvem kultury kulturní památkou pod rejstříkovým číslem 10423/8-3329.

První budovou, která Charita sv. Alexandra získala koupí byla "Kovárna". V té od začátku sídlí Chráněná dílna stolařská a textilní, společně s vedením společnosti. V budově byl též umístěn humanitární šatník. Tato budova prošla v letech 2005 až 2006 celkovou rekonstrukcí, kdy byla uvedena do původního historického stavu a zároveň byla vybudovaná v prvním patře nová textilní dílna společně se speciálním výtahem pro tělesně znevýhodněné zaměstnance a případně zákazníky či hosty. Celá budova je charakteristická svým bezbariérovým přístupem.

V roce 2008 získala Charita sv. Alexandra bezúplatným převodem další dvě budovy se statutem chráněné kulturní památky od Statutárního města Ostravy a to "Kočárovnu" a "Administrativní budovu".

Budova "Kočárovny" byla od roku  2005 pronajímaná od s.p. Diamo a sloužila jako zázemí pro Chráněnou dílnu služby. Po převodu do vlastnictví Charity sv. Alexandra byla v dubnu 2009 zahájena generální oprava této budovy. V tomto roce se podařilo opravit a uvést do stavu v souladu s požadavky příslušných památkových institucí tři fasády, opravit kanalizaci, vybudovat novou ekologickou kotelnu a zcela nové sociální zázemí pro zaměstnance chráněné dílny na zpracování plastů. Na začátku roku 2010 pak byla opravena poslední, západní stěna budovy a celý proces opravy byl ukončen vydáním kladného kolaudačního rozhodnutí v říjnu 2010.

Chráněnou kulturní památku "Administrativní budova" převzala Charita sv. Alexandra, stejně jako dvě výše uvedené budovy, také ve zcela desolátním stavu. Záměrem bylo v časovém horizontu 2010/2012-2015 (dle získávání finančních prostředků z Evropských fondů, grantů a nadací) rekonstruovat tuto budovu pro potřeby tzv. Chráněného bydlení. Náklady na rekonstrukci činily cca 12 miliónů korun.   

Charita sv. Alexandra provozuje také na detašovaném pracovišti v areálu OZO Ostrava od roku 2003 Chráněnou dílnu separace odpadů. Tato chráněná dílna se zabývá demontáži vyřazené elektroniky, tříděním specifického odpadu, zabezpečováním obsluhy sezónních sběren a v dalšími činnostmi ekologického charakteru. Takto separovaný materiál je zařazován dle katalogu odpadů a následně pak předán oprávněné osobě k využití nebo k likvidaci dle zákona o odpadech.

Další důležitou oblastí činnosti Charity sv. Alexandra je odborné poradenství pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Toto pracoviště sídlí v pronajaté budově na adrese Františka Formana 251/13 v Ostravě - Dubině. V současné době se dělí na dvě oblasti a to na Poradnu sv. Alexandra, která  poskytuje poradenství  v oblasti sociální (státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, pojištění, sociální a zdravotnické služby aj.), právní (občanské právo, pracovně-právní vztahy, právo sociálního zabezpečení apod.), pracovní (pomoc při sepsání životopisu aj.), v oblasti života se zdravotním znevýhodněním (invalidní důchod, příspěvek na péči aj.), v oblasti dluhů, bydlení, volného času apod. Druhou oblastí je pak Target - Podporované zaměstnávání.

 

Co je sdružení Charita Česká republika?

Charita Česká republika je účelovým zařízením římsko-katolické církve ve smyslu §6, odst. h, zákona 308/91 Sb. Posláním charity je pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, zdravotní nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost.
Diecézní charita ostravsko-opavská je samostatnou součástí Charity Česká republika. Sídlí v Ostravě a vykonává svou činnost na území ostravsko-opavské diecéze (okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Novy Jičín, Opava a Ostrava).

Na území Ostravsko-opavské diecéze působí 18 oblastních charit, jejichž činnost koordinuje Diecézní charita ostravsko-opavská.