Poradna sv. Alexandra

 

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutarního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

                 Statutarní město Ostrava               logo-msk

budova

 

Bezplatně Vám nabízíme:

 • Sociální poradenství – sociální a zdravotnické služby, státní sociální podpora, dávky hmotné nouze, pojištění (důchodové, sociální, zdravotní) aj.
 • Právní poradenství – občanské právo, pracovně-právní vztahy, právo sociálního zabezpečení apod.
 • Poradenství v oblasti života osob se zdravotním znevýhodněním – invalidní důchody, příspěvek na péči, dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením aj.
 • Pracovní poradenství – pomoc při sepsání životopisu, motivačního dopisu aj.
 • Poradenství v oblasti dluhů, bydlení, volného času apod.
 • Pomoc při vyřizování osobních záležitostí – vyplňování či sepisování formulářů, žádostí atd.
 • Zprostředkování kontaktů odbornými a specializovanými pracovišti, úřady a dalšími institucemi
 • Doprovody(např. na úřady), případně zastupování.

 

Poslání

Posláním poradny je prostřednictvím poradenství v oblasti sociální a právní pomáhat osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci tak, aby byly schopny překonat tuto situaci a nalezli vhodné řešení. Pracovníky poradny mohou kontaktovat osoby, které svou situaci vnímají jako tíživou a nemohou ji v dané chvíli zvládnout vlastními silami ani za pomoci svých blízkých.

 

Hlavní cíl služby

Zprostředkovat uživatelům náhled a orientaci v jejich nepříznivé životní situaci a za aktivní spolupráce uživatelů vyhledávat a nabízet možnosti řešení této situace.

 

Konzultační hodiny

Pondělí

  08:00 – 12:00

Úterý

13:00 – 17:00

Středa

  08:00 – 12:00

Čtvrtek

13:00 – 17:00

Pátek

  09:00 – 12:00

Standardní délka konzultace je 60 minut.

Uživatel je na tuto skutečnost upozorněn na začátku první konzultace. Ve výjimečných případech lze délku konzultace prodloužit.

Mimo konzultační hodiny pouze po domluvě s poradcem.

Poslední zájemce o konzultaci je přijat nejpozději 30 minut před koncem konzultačních hodin.

Po domluvě možnost konzultace v bezbariérových prostorách v budově ředitelství Charity sv. Alexandra.

Ve specifických případech můžeme uživatele navštívit v přirozeném prostředí (na území města Ostravy).

 

místnost

 

Cílová skupina

Poradna poskytuje své služby osobám starším 18 - ti let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a nejsou schopny tuto situaci řešit samy ani za pomoci svých blízkých. Jedná se zejména o osoby se sociálními, psychickými či jinými obtížemi, které vnímají jako nezvládnutelné.

Specifickou cílovou skupinou, na kterou se poradna zaměřuje, jsou osoby se zdravotním znevýhodněním starší 18 - ti let. Zdravotní znevýhodnění uživatelů může plynout z psychického onemocnění, postižení, úrazu, nemoci, degenerativních změn apod.

Poradna poskytuje své služby také zaměstnancům chráněných dílen a klientům Chráněného bydlení Charity sv. Alexandra.

Služby Poradny jsou poskytovány také osobám blízkým výše uvedených osob (například rodičům, dětem, přátelům apod.)

Poradna neposkytuje své služby těmto osobám:

 • - Osoby, u nichž během konzultace vyjde najevo, že jsou mladší 18 let;
 • - Osoby s kombinací těžkého postižení sluchu a zraku;
 • - Osoby se středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením, které nejsou schopny komunikovat běžným způsobem;
 • - Osoby nehovořící českým, slovenským jazykem – v případě zájmu těmto osobám bude nabídnuta možnost zajištění tlumočníka. Tlumočník není součástí služeb poradny, náklady na tlumočníka hradí zájemce/uživatel.

Těmto osobám je v případě zájmu zprostředkován kontakt na jiné vhodnější organizace, v případě krizové situace je jim poskytnut rovněž doprovod v rámci města Ostravy.

Dále služby poradny nejsou poskytovány osobám žádajícím služby poradny v situacích, které se netýkají nepříznivé životní situace zájemce ani osoby blízké.

 

Podávání stížností.pdf          Práva a povinnosti uživatelů.pdf

 

Zásady služby

1.  Bezplatnost: Veškeré služby poradny jsou poskytovány zcela bezplatně.

2.  Nezávislost: Pracovníci poradny respektují postoje a názory uživatelů, při řešení problému uživatele postupují pracovníci nezávisle na názorech nebo postojích svých, jiných osob či institucí.

3. Nestrannost: Služby poradny jsou poskytovány všem zájemcům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod.

4. Diskrétnost:
-         Služby poradny jsou poskytovány anonymně. Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze    s písemným souhlasem uživatele nebo jeho zákonného zástupce.
-         Bez souhlasu uživatele nejsou předány informace o jeho osobě nikomu jinému mimo poradnu.
-         Rozhovor pracovníka poradny s uživatelem probíhá v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob.
-         Pracovníci považují všechna sdělení uživatelů za důvěrná. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o informacích, které se v rámci svého zaměstnání dozví. Mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy mají pracovníci povinnost oznámit či překazit trestný čin v souladu s Trestním zákonem.

5.  Respekt:
-         Východiskem práce pracovníka poradny je tolerance odlišnosti a úcta k lidské osobnosti. Uživatel má právo odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu.
-         Pracovníci pouze navrhují možnosti řešení uživatelovy situace, současně jej upozorní na výhody a nevýhody těchto návrhů. Samotné rozhodnutí o dalším postupu v řešení je na uživateli služby a pracovník toto rozhodnutí respektuje.

6. Zachování důstojnosti uživatele: Pracovníci dbají na to, aby se uživatel v rámci svých možností podílel na řešení své situace.

7.Individuální přístup: Pracovníci přistupují ke všem uživatelům s ohledem na jejich osobnost a situaci.

8. Profesionalita: Pracovníci pracují v souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR, Listinou základních práv a svobod a dalšími kodexy a deklaracemi.

 

 • Odborné sociální poradenství poskytují dvě sociální pracovnice. Právní poradenství poskytuje externí advokát. Advokát ale nepřichází do přímého kontaktu s uživateli poradny, právní poradenství je poskytováno prostřednictvím pracovníků poradny, kteří následně konzultují danou záležitost s advokátem.

 

Kde nás najdete

Sídlíme na Dubině v blízkosti tramvajové zastávky MHD " Václava Jiříkovského"  - v budově lékařského střediska umístěného za prodejnou Möbelix.

MHD z vlakové stanice Ostrava- hl. n.: TRAM Č. 1

MHD z vlakové stanice Ostrava - Svinov: TRAM Č. 3, 17

MHD z ÚANu: TRAM Č. 1, 10, 12

 

 mapa