Chráněné bydlení

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutarní město Ostrava           Moravskoslezský kraj                                                       

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Charity sv. Alexandra je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prostřednictvím pobytové sociální služby rozvíjet a podporovat jejich schopnosti a dovednosti do té míry, aby byli schopni zvládnout nároky samostatného bydlení a života v přirozeném prostředí a to způsobem, který je ve společnosti považován za běžný, s přihlédnutím k jejich možnostem.

Cílem služby je

-       aby se uživatel připravil na přechod do vlastní domácnosti, přirozeného prostředí či do jiné služby s nižší mírou podpory a to zejména:

 •     rozvíjením a osvojením si praktických dovedností,
 •     rozvíjením svých schopností a znalostí,
 •     dosažením co největší míry soběstačnosti,

-       aby se uživatel služby, dle míry svých schopností, vyrovnal s následky svého duševního onemocnění a to zejména:

 •     rozpoznal své potřeby v závislosti na svém onemocnění,
 •    reagoval na změny svého zdravotního stavu - vyhledání potřebné služby, zdravotní péče apod.,
 •     dodržoval léčbu a omezení z ní vyplývající za účelem uzdravení či nezhoršení svého zdravotního stavu,

-        aby uživatel navazoval a udržoval vzájemně prospěšné vztahy a to zejména:

 •         upevňováním a rozvíjením vztahů s rodinou a osobami blízkými,
 •         vyhledáváním zaměstnání a zapojením se do pracovního procesu,
 •         způsobem trávení svého volného času,
 •         vyhledáváním vhodného bydlení.

Služba je poskytována podle individuálních potřeb a možností každého uživatele.

Konkrétní cíle jednotlivých uživatelů jsou rozpracovány v jejich individuálních plánech.

 

Cílová skupina

Služba je určena dospělým osobám od 19 do 55 let věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění z okruhu schizofrenních poruch (dle MKN- F20 – F29), afektivních poruch (MKN-F30 – F39) a část diagnostických skupin v kategorii poruch osobnosti (dle MKN-10 F60.0, F60.1, F60.3 -  F60.8, F61,  F62), a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby při:

 •         osobní hygieně nebo při zajištění podmínek pro osobní hygienu
 •         poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 •         poskytnutí ubytování,
 •         zajištění chodu domácnosti,
 •         výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 •         zprostředkování kontaktů se společenským prostředím,
 •         sociálně terapeutických činnostech,
 •         uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí.

 

Kritériem pro přijetí je schopnost osoby:

-       aktivně se podílet na řešení své nepříznivé sociální situace,

-       určit své individuální potřeby a cíle, kterých chce prostřednictvím služby dosáhnout,

-       aktivně spolupracovat při naplňování svých individuálně určených potřeb a osobních cílů.

 

Službu v podmínkách našeho zařízení nemůžeme poskytovat osobám:

-          jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

-          s akutním infekčním onemocněním,

-          se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací,

-          které ke svému pohybu potřebuji bezbariérové prostředí,

-          které z důvodu své snížené soběstačnosti vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,

-          jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

-          mají jiné psychiatrické onemocnění než z okruhu schizofrenních poruch (dle MKN- F20 – F29), afektivních poruch (MKN-F30 – F39), a část diagnostických skupin v kategorii poruch osobnosti (dle MKN-10 F60.0, F60.1, F60.3 -  F60.8, F61,  F62),

-          osobám se závislostí na návykových látkách (mimo tabákových výrobků), vyjma prokazatelné abstinence v délce trvání minimálně 12 měsíců

-          osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které potřebují specifickou podporu domova se zvláštním režimem.

 

Zásady poskytování služby chráněné bydlení:

-          slušnost

-          trpělivost

-          odbornost (vzájemná komunikace a informovanost mezi pracovníky, týmová práce),

-          spolupráce (vzájemná spolupráce dle možností s jednotlivými uživateli a jejich rodinami a opatrovníky),

-          individuální přístup (individuální přístup k jednotlivým uživatelům služby),

-          důstojnost a ochrana práv (respektování práv a svobod uživatelů, jejich soukromí),

-          podpora k nezávislosti a samostatnosti (podporování samostatného rozhodování uživatelů  a   snižování míry závislosti na poskytování sociálních služeb, vedení uživatelů k odpovědnosti za své chování),

-          dobrovolné vstoupení uživatele do služby z vlastního přesvědčení a vůle

 

Ubytování

Je zajištěno v jednolůžkovém a dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny nábytkem, sestávají se standardně z postele s úložným prostorem a matrací (včetně lůžkovin), povlečení lůžkovin, prostěradla, uzamykatelného nočního stolku a lampičkou, šatní skříně, křesla, konferenčního stolku a nástěnné poličky.

Kapacita: 11 míst

 

 Zájemce může službu kontaktovat jakýmkoliv způsobem ( osobně, telefon 731 625 839, e-mail zdenek.stanek@alexandr.charita.cz,  písemně na adresu charity), bude seznámen podrobně s možnostmi a průběhem služby, jsou mapovány možnosti, cíle, potřeby a přání uživatele a zjišťuje se, zda je služba pro zájemce vhodná. Součástí zjištění, zda je služba pro zájemce vhodná je i doporučení ošetřujícího psychiatra.  Zde si můžete stáhnout : Žádost o poskytnutí služby - 2018.docx, Posudek ošetřujícího psychiatra.docx,    Žádost o posouzení zdravotní stavu zájemce praktickým lékařem.docx (dokument MS Word)Žádost o posouzení zdravotní stavu zájemce praktickým lékařem.docx , Ceník chráněného bydlení.pdf

 

Podpořte nás
Pomoc Ukrajině